کاربردها و مزایا:

چسب موش

از چسب موش برای به دام انداختن موش استفاده میشود .

این مجموعه اقدام به تولید چسب موش با روشی متفاوت نموده است.